پنس آزمایشگاهی سر صاف چند منظوره مناسب جواهر شناسی و الکترونیک

۰ تومان

از این پنس آزمایشگاه میتوان هم در آزمایشگاه و هم برای امور مختلفی چون کمک به لحیم کاری قطعات الکترونیکی که بخاطر ابعاد کوچکشان سخت است استفاده نمود مانند نگه داشتن آی سی های کوچک SMD یا خازن ها و امثال آن

ناموجود