در این بخش انواع آهنربا و انواع مگنت شامل: انواع آهنربای آموزشی ؛ آهنربای نئودیمیوم ؛ مگنت استیرر ؛ مگنت تخته وایت برد ؛ آهنربای نعل اسبی ؛ آهنربای یو شکل , آهن ربای سکه ای , آهنربای گرد , آهن ربای U شکل , مگنت مکعبی , آهنربای تخت , آهنربای سکه ای , مگنت رینگی , آهن ربای آزمایشگاهی , آهنربای رینگی , مگنت نئودیمیوم و امثال اینها درج میشود.